SOUTH ASIA INSIGHT

Insights into South Asia

Regional Cooperation

The Epic City: The World on the Streets of Calcutta

ทำความรู้จักเมืองกัลกัตตาผ่านสายตาของผู้เขียนที่ซื่อตรงต่อความรู้สึก เขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าจะอาศัยอยู่ในกัลกัตตานั้นไม่ง่ายเลย แต่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะวัฒนธรรม ดนตรี ภาพยนตร์ เทศกาล ผู้คน หรืออาหาร ล้วนปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ผ่านการอธิบายที่อ่านเพลิน

Royals and Rebels: The Rise and Fall of the Sikh Empire

ผลงานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบว่าด้วยกษัตริย์และจักรวรรดิซิกข์ ท้าทายการเล่าเรื่องเล่าเรื่องจักรวรรดิซิกข์ว่าเป็นผลผลิตจากพระอัจฉริยภาพของมหาราชารันชิต สิงห์ แต่เพียงผู้เดียว โดยแสดงให้เห็นบทบาทสตรีที่เป็นศูนย์กลางในการขยายอำนาจอธิปไตยของซิกข์

คำปราศรัยของ ชวาหะร์ลาล เนห์รู ต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงเดลี คืนวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1947

คำปราศรัยของ ชวาหะร์ลาล เนห์รู ต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติอินเดียในช่วงค่ำคืนของวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนที่เป็นกำหนดที่อินเดียจะได้รับเอกราชนั้นถือว่าเป็นวาทะชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของคริสต์ศตวรรษที่ 20 คำปราศรัยที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “A Tryst with Destiny – นัดหมายกับโชคชะตา” ฉายภาพให้เราเห็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ผ่านมานับพันปี มาจนถึงชัยชนะของอินเดียเหนือการปกครองของอังกฤษ

ABOUT US

SOUTH ASIA INSIGHT

INSIGHTS INTO SOUTH ASIA NEWS COVERING ISSUES ACROSS SOUTH ASIAN​

SOUTH ASIA INSIGHT คือ พื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
โดยนำเสนอแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง ศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้ศึกษา” (Developing Expertise in South Asian Studies)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

Partners